RAD SA PČELINJIM ZAJEDNICAMA  BEZ UPOTREBE ŠEĆERA 

Picture
1priprema pčelinje zajednice za zimovanje                  
2 stimulativna prihrana
3 radovi sa zajednicom postupno
4 izlazak iz zime
5 stimulativna prihrana prolećna
6 spremnost zajednice za bagrem
7 bagremova paša
8 ceđenje meda
9 radovi u junu julu
10 dolazak do pripreme avgusta


                    Ovde ću pisati za jedan tip košnice ali se može primeniti na sve koje idu u visinu sem AŽ. To je poznata kosnica DB. Da bi pčelinja zajednica u DB košnici  obezbedila nastavak vrste u toku avgusta i septembra potrebno je stvoriti optimalne usloveza obezbeđivanje oko 3kg pčela koje će se izvesti od 11 avgusta do 15 septembra. Pčele proizvedene u ovom periodu u preko 90 posto prezime.To se obezbeđuje solidnom maticom, dovoljnom količinom hrane(med i polen) i kvalitetnim saćem. U ovom periodu proizvedene zimske pčele u svoj organizam unose mnoge mineralne sastojke i ostale potrebne materije formirajući tzv, masno tkivo u svom organizmu koje će im omogućiti normalno izimljavanje i nastavak vrste u februaru i martu naredne godine. Pošto je vreme promenljivo u avgustu i ako ima manje unosa trebamo uraditi stimulativnu prihranu, da nebi matica smanjila zaleganje jajašca, smanjenje i prekid prestavljalo bi pravu katastrofu. Dali i u kojoj količini ima unosa nektara treba utvrditi pomoću vage.Na osnovu utvrđenog stanja pčelar preduzima određene mere kako bi hrana stizala u plodišni prostor. To se obezbeđuje dodavanjem rama punog meda u zbeg koji su ostavljeni neizvtcani iz druge paše (vidi sliku) Med pčela može unositi i iz polu nastavaka koji je takođe nepoklopljen u avgustu se nalazi ispod plodišta ova i ovakva vrsta prihranjivanja daće najbolje rezultate.
                  Sa stimulativnim posticajnim prihranjivanjem treba naglo prekinuti polovinom septembra To je vreme kada pčelar može priželjkivati da matica vidno smanji zaleganje jajašaca, pa čak i potpuno prekine. Ovo je potrebno zbog činjenice da pčele koje se izlegu iz saća početkom oktobra i kasnije nisu u mogućnosti da postanu izdržljive,jake, snažne zimske pčele pa je njihov životni vek veoma skraćen. Njihovim odgajanjem i izvođenjem pčele nepotrebno troše veću količinu i energetske i proteinske hrane..
U plodišnom prostoru potrebno je od 20 do 25 kg meda pčelama za prezimljavanje i negu legla do cvetanja džanarike
                Utvrđeno je da prosečno solidne zajednice.od 1 oktobra do 1 aprila naredne godine utroše od 9 do 12 kg meda zavisno od količine i kvaliteta zimske pčele kao i vremenskih uslova u tom periodu.
              Činjenica je da matica normalno zaleže i pčele normalno žive i rade samo u uslovima kada u DB košnici ima preko 12kg meda a kada količina meda siđe ispod 8 kg matica može i prekinuti zaleganje. Ako je ovo naučna istina onda je jasno zašto je potrebna ova količina meda za zimovanje pčela . U slučaju da pčelinja zajednica ostane sa manje meda umesto tog šećernog testa stavi se ram sa medom na satonoše direktno. Preporuka je da se podnjače odvajaju od plodišnog dela, razlog toga je de bi mogla polumedišta da se stave kod pripreme za zimu ispod plodišnog dela. Tada smo podigli plodišni deo višlje od zemlje ako je imalo meda u poluramove pčela će preneti u plodišni deo koji je sada najvišlji U tom slučaju ne moramo imati posebne prostorije za čuvanje ramova jer su sa pčelom koja će zimovati u gornjem delu.
            Takva priprema zajednice za zimu bez upotrebe šećera ja naj adekvatnija i najzdravija za pčelu. O polenu (pergi) nisam ništa napisao jer je ima u dovoljnim količinama.  Ovo što je napisano je vezano za ovaj tip košnice i nije vršeno nikakvo paralelno upoređivanje ali sam mišljenja da se može raditi sa.svim tipovima košnica sem sa AŽ Prolećni razvitak pčela će se brže postići kada su podignuta gore plodišta zbog veće temperature, kada dođe do punog razvitka pčelinje zajednice I povećane spoljne temperature ubacićemo ram sa medom opet u zbeg Čak ga možemo izvaditi iz same košnice i to ram sa medom koji želimo škartirati. Pčele će prenositi med iz rama u unutrašnjost košnice I time stimulisati maticu da poveća zaležanje jajašca time vršimo stimulativnu prihranu prolećnu a ujedno ramove spremamo za pretapanje jer su isti očišćeni.. Kada je zajednica toliko ojačala spustamo istu dole plodište stavljamo jednu satnu za izradu stavljamo matičnu rešetku I postavljamo iznad polumedišni deo Možemo bez rešetke ako razredimo ramove stvar je izbora To isto važi za sve tipove košnica. Takvim radom dovodimo pčelinje zajednice do pune snage bez upotrebe šećera Pošto radim stacionarno kada krene voćna paša i bude lepo vreme sa sunčanim i toplim danima pa lepo zamedi, tada proverimo plodišni deo da nam nije plodište blokirano polenovim prahom ako ga imamo do legla pomaknemo za po  jedno mesto levo i desno a na njihovo mesto stavimo lepe urađene satne osnove iz kojih je izašlo bar jedno leglo, da bi ih matica zalegla ako nemamo stavljamo satne osnove.Pre dodavanja poželjno bi bilo ramove poprskati mednim sirupom da ih pčele što  pre zaposednu, pčele će odmah pripremati propolisati ćelije za polaganje jajašca Sve poslove obavljamo brzo I efikasno.Dodavanja vršimo samo u zajednicama koje su u punoj snazi I pokrivaju sve ramove. Svaka zajednica je individua za sebe , pa se prema njoj tako treba I ophoditi. U slušaju smanjenja unosa nektara zajednicama treba staviti po ram meda u zbeg radi stimulativne prihrane to je velika pomoć jer će matica odmah krenuti sa većim zaležanjem.
Kod svakog dodavanja ramova sa medom obavezno svaki ram isfajtati sa ručnom prskalicom povidonom razređenim u vodu, radi dezinfekcije .Ovu stimulativnu prihranu vršiti do početka bagremove paše, kod mene na 85 m/nad vis to je oko 5 maja sa stalnom kontrolom da se ne blokira matica. Ovo je sve pisano kada su pčelinje zajednice sa maticama i to kvalitetnim, da bi se to ostvarilo tu je pčelar sa svojim znanjem I svojom stručnošću vrlo bitan u proizvodnom ciklusu matica.
Počto smo ušli u mesec maj pre bagremove paše počinju svi radovi na proizvodnji matica, te radnje treba početi ranije da bi mlade matice počele svoj životni vek  kada u prirodi ima najviše nektara, i da bi obezbedili mlade sparene matice ranije i izvršili blagovremene zamene. Postoje dosta načina za proizvodnju matica koji ćemo odabrati
zavisi od pčelara koji je sistem proizvodnje najbolje savladao  i kojim dobija najkvalitetnije matice.
Na nadmorskoj visini koja je kod mene 85m cvetanje bagrema počeće oko petog maja
Dabi to sačekali spremni trebamo  zimsko prolećni korpus prevesti u pašni korpus izvršiti pojačavanje proizvodnih društava.
Spustili smo već plodište na podnjaču sa koje smo sklonili polu nastavak proverili kvalitet ramova, u slučaju da imamo ramova sa dosta trutovskih ćelija iste sklonimo a stavljamo lepo urađene sa lepim radiličkim ćelijama. Kada smo kompletirali plodišni deo sa deset rama sa maticom   7, 8 rama legla različite starosti i dva rama polena meda iznad stavljamo matičnu rešetku a preko toga ostaje onaj jedan i dodajemo drugi polu nastavak stvaramo povećanje prostora proširenje u tom trenutku trebamo imati oko 3,5 , 4kg pčela
Do bagrema trebalo bi imati  oko 5  5,5 kg pčele koje će pretstavljati optimalan broj dovoljan za bagremovu pašu.
Tamo gde nismo imali dovoljno legla a imamo pčelu koja može pokriti možemo dodati po jedan ram zatvorenog legla u plodišni deo.
Kada smo spremili proizvodna društva vršimo kontrolu unosa nektara, na vagama a u pčelinje zajednice iz kojih smo izvadili leglo za popunu proizvodnih dodajemo satne osnove koje će pčela izvlačiti ili matica zaležati ili pčela puniti nektarom sve zavisi od inteziteta unosa nektara.
Ako pčelar tokom prolećnih meseci neprestano pruža pomoć pčelama pomaže im kada je to najpotrebnije pre početka bagremove paše naćiće se ona količina pčele koja će moći i biti u mogućnosti da ispuni postavljene polumedišne prostore čak i dodati još u takvoj snazi sa dodatkom desetoramna DB košnica u sebe može primiti 50 kg zrelog meda u jednoj paši a to je sasvim dovoljno za stacionarno pčelarenje.
U slučaju da se dogodi da bagrem ne izlučuje nektar u dovoljnoj količini i pčele ga ne mogu koristiti  zbog nepovoljnih vremenskih uslova  da bi svoj rad bio isplativ pčelar koristi alternativno rešenje.
               Rano formiranje mladih rojeva i prodaja istih, formiranje paketnih rojeva i prodaja, Proizvodnja matica za tržište čime bi se delimično  nadoknadio gubitak.Pošto ćemo ovde pisati o nastavku rada u pčelinjaku i da je unos nektara u bagremovoj paši bio dobar,  tako da smo došli do kraja maja i polovinu juna gde nam je med u ramovima pčela zatvorila mednim poklopcima, i to da je više od dve trećine. Tada ćemo krenuti sa ceđenjem istog ceđenje ćemo obaviti iz polumedišnih ramova i celih ramova i to isključivo gde nema legla. Vodićemo računa kod rada da ne izazovemo tuđicu na pčelinjaku radićemo pažljivo bez curenja meda oštećenjem ramova. Pošto ima još radova u junu koje ću opisati kao posebne teme jer ih ima dosta .preskočiću taj deo pa ću početi da pišem dalje kada smo vratili izvrcane ramove sa svojim telima svojim matičnim pčelinjim zajednicama. Izvršene su promene matica sa mladim koje su pronele. Formirane su nove pčelinje zajednice koje su stabilizovane i sve zajednice se uvode u drugi pašni period.
             Pošto je pčelinjak stacionaran sada zavisi koje cvetnice imamo dali livadske šumske lipe kasnije možda u blizini i suncokreta  sve to trebalo bi da obezbedi zajednici dosta meda za ulazak u pripremu  za zimu a višak iscediti. Sada se radi i treća tura sa maticama da bi se zamenile koje ne valjaju i spremili za tržište kvalitetne matice. U nukleuse uvek ćemo dodavati po ram sa satnom osnovom da bi isti mogao da se širi,
Pošto je ovo duža paša po danima vršićemo kontrolu unosa na vagama ako je dnevni unos 1,5 do 2 kg dnevno možemo biti zadovoljni da  će obezbediti i za sebe a imaćemo i za ceđenje krajem jula vršimo konstataciju koliko imamo unosa i koliko ćemo cediti iz pčelinjih zajednica a da njima ostane dovoljna količina hrane za ulazak u mesec avgust.
Za ulazak u pripremu za zimu jakoj pčelinjoj zajednici treba ostaviti preko 25 kg meda
 Za nukleuse od 10 do15 kg
                    Počeli smo od avgusta i završaqvamo dolaskom do avgusta.Ja tako radim dugi niz godina I zadovoljan sam postignutim rezultatima, praktikujem još u poilice za pčele protiv nozeme stavljamlugolov rastvor, I kod zvakog pregleda isflitam rastvorom povidona I vode po satonošama. Naznam za nozemu I krečno leglo antibiotike nikada ne upotrebljavam nemam potrebe za time  Radim sa sto DB košnice stacionarno zbog godina I invalidnosti. Pčela je postala pre šećera I ostala mi joj namećemo našim velikim prohtevima I zahtevima taj šećer ne pitajući se ako čoveku ne prija šećer dali tom divnom stvorenju prija niko nije dokazao da je šećer zdrav za pčelu.Niste ni svesni kada kažete I sa kakvim ponosom proizvode mi pčele med bez upotrebe šećera ,kako je to divan pošten I prijatan osećaj
                     Napomena:

Kod pripreme zajednice za zimu  ako dođe do pojave medljike mora se naći način da pčele vuku medljikovac u ramove koji nece ostati u DB košnici za zimovanje. Način morate izabrati u zavisnosti od tipa košnice i uslova dali prevešavanjem ili ubacivanjem medišnih delova to sve zavisi od situacije do situacije od slučaja do slučaja
Ovo je sve napisano iz prakse sa DB kosnicom i provereno i stojim iza svih reči, nije napisano kao štivo neprovereno
i ponosan sam na to
             Molim vas probajte videćete da možete samo ne treba da budemo halapljivi uzmimo pčeli šta je višak ostavimo joj dovoljno njenog proizvoda I uspeli smo.
Od posla samo izvaditi dva šlica na zbegu vidite na sliku I napraviti otvor za pčelu a skloniti hranilicu
                  Možda će neko pomisliti da je ovo zaluđivanje, ali ako svi krenu ka zdravoj hrani mi, oprašivači voćaka,  upotrebu herbicida smanjiti na minimum zagađenje prirode dovedemo do minimuma onda smo mnogo postigli i pcelarstvo će postati uspešnije.
Shvatimo li d a će zdrava hrana život značiti krenemo li ranije produžićemo I življenje naših potomaka.


pcelarstvo jevtic